1. แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค แต่การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ประกาศยกเลิกเขตป่าสงวนเกือบหมื่นไร่
  2. เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ในราคาถูก ในจำนวนนั้นเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรรายย่อยได้ใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว
  3. การผ่อนปรนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมายผังเมือง
  4. ได้ตั้งคำถามว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จริงๆ หรือเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนแต่ฝ่ายเดียว ?

ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จาก ”การปฏิรูป” จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าตกต่ำ การผลักดันเกษตรกรยากจนออกจากพื้นที่ทำกิน การให้สัมปทานเหมืองทอง หรือกรณีการไม่ปล่อยน้ำให้ชาวนาสำหรับทำนาปรัง เป็นต้น

คนยากคนจนกำลังรู้สึกว่า ข้ออ้างเรื่อง “การปฏิรูป” นอกจากไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแล้ว ยังเลวร้ายกว่า เพราะในด้านหนึ่งเขาเห็นการใช้ “อำนาจพิเศษ” เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว แต่ในอีกด้านหนึ่ง คนยากคนจน และประชาชนในท้องถิ่นกลับถูกปิดปาก ไม่ให้แสดงความคิดเห็น และไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองอย่างที่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมควรจะพึงมี