พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า 2560 ออกมาในยุคคสช.โดยอ้างว่าจะทำให้ป้องกันการผูกขาดรวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่กลับล้มเหลวยิ่งกว่าเก่า

กลไกทั้งหลายภายใต้กฎหมายฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องปล่อยให้มีการควบรวมกิจการ ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อย ลดทางเลือกของผู้บริโภคส่วนใหญ่ และปิดกั้นผู้ประกอบการใหม่ และคนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้ามาแข่งขันในระบบตลาด

เราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ป้องกันการผูกขาดได้จริง ต้องแก้กฎหมายที่ปล่อยให้ผู้มีผลประโยชน์เข้ามานั่งสรรหากรรมการแข่งขันทางการค้า หรือเข้าไปนั่งกำกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งต้องสังคายนาโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งเสริมการผูกขาดรวมศูนย์ไปพร้อมๆกัน

พวกเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่เรื่องอาหาร และการสื่อสารเท่านั้น