ทำไมการเข้าร่วม CPTPP จึงเป็นหายนะของเกษตรกรรายย่อยและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ? ไบโอไทยคัดลอกทุกข้อความในบทสรุปผลกระทบในกรณีเรื่องพันธุ์พืชซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรมาให้อ่านครบถ้วนทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้