คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน ธุรกิจสงวนของไทย 3 สาขา และมอบ
BOI ดูแล

นายแพทย์ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายเวลาการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนหรือ AIA และการคงรายการสงวนชั่วคราวของไทยไว้ในรายการข้อสงวนภายใต้ข้อตกลงการลงทุนอาเซียน หรือ ACIA

ตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นผู้เสนอ โดยมีธุรกิจที่สงวนไว้ 3 รายการ ประกอบด้วย การทำประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำป่าไม้จากป่าปลูก และการทำกิจกรรมการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเห็นว่าหากปล่อยให้มีการทำเสรีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช อาจทำให้ประเทศอาเซียนอื่นเข้ามาครอบครองตลาด และการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการเข้ามาสวมสิทธิ์ในธุรกิจและครอบครองที่ดิน อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่า ส่วนการทำประมงในส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น หากเปิดเสรีอาจส่งกระทบต่อวิถีชุมนุม เพราะอาจทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมลง เกษตรรายย่อยได้รับผลกระทบ โดยคณะรัฐมนตรีให้เลื่อนการเปิดเสรีการลงทุนในกิจการและสาขาดังกล่าวออกไปก่อน จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 1 มกราคม 2553 และให้มีคณะทำงานเพื่อหารือและเสนอแนวทางการเปิดเสรีการลงทุนทั้ง 3 สาขา

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th