นโยบายสำคัญที่หลายพรรคการเมืองรวมทั้งพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลเสนอในการเลือกตั้งคือการพักหนี้เกษตรกร แต่ควรจะมีการพักหนี้เกษตรกรแบบใดอย่างไร ?

งานศึกษาของ Ratanavararak & Chantarat (2022) ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งเป็นคลังสมองของแบงค์ชาติ โดยใช้ข้อมูลสินเชื่อรายสัญญาในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ของลูกหนี้ตัวอย่าง 1 ล้านคนที่สุ่มจากลูกหนี้รายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า “มาตรการพักหนี้ถ้วนหน้าอย่างเกษตรประชารัฐอาจส่งผลให้เกษตรกรสะสมหนี้สูงกว่าและมีแนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ที่มากกว่า โดยไม่ได้ส่งผลดีต่อการทำการเกษตร ในขณะที่มาตรการพักหนี้ที่เจาะจงไปยังลูกหนี้ที่มีปัญหา เช่น มาตรการพักหนี้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยพิบัติ มีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการสะสมหนี้น้อยกว่า และไม่ส่งผลเสียต่อการผิดนัดชำระหนี้อย่างมีนัย