ACIA

หัวข้อ วันที่ อ่าน
จับตาเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน เปิดเสรีต่างชาติปลูกป่า เปิดเสรีนักลงทุนนอกอาเซียน 17 มีนาคม 2558 11,443 ครั้ง
ครม. มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 12 มกราคม 2553 5,097 ครั้ง
นโยบายสาธารณะนัยต่อความมั่นคงทางอาหาร-การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน:ผลกระทบต่อเกษตรกร 2 ธันวาคม 2552 6,513 ครั้ง
104 องค์กรคัดค้านเสรีลงทุนอาเซียนชม กนศ.ทบทวนมติ แต่ยืนยันขอตรวจสอบไม่เลิก 12 พฤศจิกายน 2552 4,797 ครั้ง
จดหมายถึง ประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ขอส่งข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณายับยั้งการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้และประมงภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 11 พฤศจิกายน 2552 5,543 ครั้ง
ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอกรณีคำชี้แจง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 11 พฤศจิกายน 2552 6,773 ครั้ง
ความตกลงการลงทุนอาเซียน: คำเตือนและข้อเสนอแนะจากนักกฎหมายระหว่างประเทศ 4 พฤศจิกายน 2552 7,648 ครั้ง
ภาคประชาชนขู่ฟ้อง จี้รัฐสงวน 3 สาขาเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน 3 พฤศจิกายน 2552 4,419 ครั้ง
คำแถลงยืนยันให้มีการสงวนการลงทุนด้านการเกษตร 3 สาขา ภายใต้ความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน และมาตรการคัดค้านของภาคประชาชนหากรัฐบาลไม่ดำเนินการตามข้อเสนอ 3 พฤศจิกายน 2552 4,861 ครั้ง
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ยับยั้งการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้และประมงภายใต้ข้อตกลงด้ากนการลงทุนอาเซียน(ACIA) โดย สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย 31 ตุลาคม 2552 9,282 ครั้ง

Pages

Subscribe to ACIA