ACIA

หัวข้อ วันที่ อ่านsort ascending
ปัญหาและผลกระทบความตกลงการลงทุนอาเซียน ต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากรและภาคเกษตรกรรมไทย 13 ตุลาคม 2552 43,080 ครั้ง
จับตาเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน เปิดเสรีต่างชาติปลูกป่า เปิดเสรีนักลงทุนนอกอาเซียน 17 มีนาคม 2558 12,001 ครั้ง
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ยับยั้งการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้และประมงภายใต้ข้อตกลงด้ากนการลงทุนอาเซียน(ACIA) โดย สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย 31 ตุลาคม 2552 9,851 ครั้ง
ปัญหาและผลกระทบการเปิดเสรีการลงทุนด้านเกษตร ประมง และป่าไม้ ภายใต้ความตกลงการลงทุนอาเซียน 15 ตุลาคม 2552 8,996 ครั้ง
ความตกลงการลงทุนอาเซียน: คำเตือนและข้อเสนอแนะจากนักกฎหมายระหว่างประเทศ 4 พฤศจิกายน 2552 8,160 ครั้ง
ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอกรณีคำชี้แจง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 11 พฤศจิกายน 2552 7,370 ครั้ง
ความตกลงว่าด้่วยการลงทุนอาเซียน(ACIA)ฉบับภาษาไทย 7 ตุลาคม 2552 6,928 ครั้ง
นโยบายสาธารณะนัยต่อความมั่นคงทางอาหาร-การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน:ผลกระทบต่อเกษตรกร 2 ธันวาคม 2552 6,834 ครั้ง
เปิดเสรีการลงทุนด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง การล่มสลายด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 13 ตุลาคม 2552 6,767 ครั้ง
ใครได้ใครเสียจากการเปิดเสรีการลงทุนทางการค้าของไทย 21 ตุลาคม 2552 6,763 ครั้ง

Pages

Subscribe to ACIA