สารสกัดจากกระท่อม7-Hydroxymitragynine มีฤทธิ์ในการระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีนถึง 17 เท่า (Horie S; Koyama F; Takayama H; et al., 2005)...
ไบโอไทยพบการจดสิทธิบัตรกระท่อมของญี่ปุ่นได้ใช้งานวิจัยร่วมที่ทำกับนักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 15 งานวิจัย โดยมีหลักฐานยืนยันจากเอกสารของมหาวิทยาลัยชิบะว่า ใช้กระท่อมของไทยในการวิจัยอย่างชัดเจน...

กรณีการจดสิทธิบัตรกระท่อม มีหลายประเด็นที่หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่และดูแลกฎหมายต่างๆต้องดำเนินการ โดยหน่วยงานหลักที่มีบทบาทมากที่สุดคือกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก...
วันนี้ มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาฯ แถลงกรณีการจดสิทธิบัตรกระท่อมของกลุ่มวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น โดยนายวีระพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย...

สิทธิบัตรกระท่อมที่กลุ่มนักวิจัยญี่ปุ่นได้รับจากการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย คือ "สิทธิบัตรอนุพันธ์ของสารสกัด Mitragynine จากใบกระท่อม กระบวนการผลิต ยา และการนำไปใช้รักษาโรคในคนและสัตว์"   ...
< ชีววิถีทัศน์
คำแถลงของมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) กรณีการปลุกผีพ.ร.บ.จีเอ็มโอ
ตามที่กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “สมาพันธ์เกษตร ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ” ซึ่งมีนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเป็นประธาน โดยได้เรียกร้องให้มีการนำพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพที่รัฐบาลได้ตีกลับไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ นำกลับมาพิจารณาใหม่ หลังจากการคัดค้านของภาคประชาชนและผู้ประกอบอาหาร 125 องค์กร...
< รายงานพิเศษ
ทำไม เราจึงควรคัดค้านร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ข่าวเรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพถูกถอนออกจากการพิจารณาของสภาปฏิรูปฯ ได้รับความสนใจจากผู้คนในหลายภาคส่วน มีทั้งที่ชื่นชมและที่เสียดายที่กฎหมายนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หลังจากนั้นก็มีคนวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุผลต่างๆ เกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ในหลากหลายประเด็น...
< บทความ
9 เหตุผล หยุดพรบ.จีเอ็มโอ
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มี 9 ประเด็นสำคัญที่ชี้ว่า ผู้เสนอร่างกฎหมายนี้มีเจตนาที่ต้องการเปิดเสรีจีเอ็มโอ โดยไม่กำหนดผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ยึดหลักความปลอดภัยไว้ก่อน (Pre-Cautionary...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...